19001733

Tra vận đơn

Thông Tin Gửi Nhận
  • Người gửi
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Người nhận
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
Thông Tin Vận Đơn
Mã SP Loại hàng Số lượng Trọng lượng Khối lượng Hình thức giao Ngày gửi Thời gian gửi Nơi xuất phát Nơi đến
Trạng Thái Vận Đơn
Trạng thái Người nhận Thời gian nhận