19001733

TIN TỨC

Đường tránh TP Hà Tĩnh tối om vì không ai trả tiền điện
13/12/2017

"Quan điểm của huyện là đơn vị đầu tư xây dựng tuyến tránh rồi thu phí thì phải có trách nhiệm chi trả tiền điện chiếu sáng trên tuyến đó"